Servei d’assessorament als professionals dels equips del sistema de protecció a la infància i l’adolescència

Oferim informació, orientació i assessorament als professionals dels equips dels Centres, EAIA’s i SIFE’s, respecte a situacions de sospita o certesa d’abús sexual i a d’altres qüestions relacionades amb aquesta problemàtica.

Acompanyem als professionals d’aquests equips quan detectin infants i adolescents víctimes d’ASI víctimes d’abús sexual infantil per a acordar les accions a seguir en cada cas.

L’abús sexual infantil suposa amb freqüència un malestar important en els professionals referents d’aquests infants i adolescents. Tanmateix quan els professionals es troben davant una situació que consideren que pot ser un maltractament d’aquest tipus, és fàcil que es presentin molts dubtes i interrogants davant la situació. L’objectiu del servei serà facilitar l’accés a les consultes i demandes d’assessorament de manera efectiva i optimitzant els temps de resposta professional a través de trucades telefòniques i/o recursos virtuals que Drecera posa a l’abast d’aquest servei.

El servei d’assessorament que proposem respondrà a les necessitats més properes dels professionals. Aquest servei consisteix en aconsellar i facilitar eines als professionals, per tal d’optimitzar el treball de detecció primerenca i recuperació dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual.

Amb la finalitat que apunti a la capacitació d’aquests professionals que treballen en institucions amb els infants i adolescents depenent de la DGAIA, per aturar les situacions d’abús sexual i donar-los protecció.

Una correcta identificació i detecció dels casos en què l’abús sexual infantil està implicat permetrà evitar que la situació d’abús es prolongui en el temps, i permetrà activar de la manera menys perjudicial possible els mecanismes de resposta apropiats i dissenyats per donar resposta a situacions d’ASI.

A més de la detecció, considerar la possibilitat de l’abús i saber notificar-ho és de vital importància per part dels professionals que treballen amb l’infant i l’adolescent.

Què oferim

 • Contribuir a la reducció o l’eradicació de nous casos de maltractament.
 • Donar suport emocional i oferir un espai d’escolta al professional.
 • Formar i conscienciar als professionals amb els continguts necessaris per a facilitar la detecció d’abusos sexuals.
 • Millorar la sensibilització dels professionals de la protecció a la infància i l’adolescència amb relació al bon tracte als infants i la prevenció dels maltractaments a infants i adolescents, promovent una actitud proactiva cap a aquest tema.
 • Facilitar el procés de detecció les situacions de maltractament, abús sexual, que poden patir els infants i adolescents víctimes d’ASI dels diferents centres.
 • Afavorir, sense minva de les garanties processals, assistencials i de protecció, que les actuacions que es duen a terme siguin les necessàries per evitar la victimització secundària i protegir els drets dels infants i adolescents en defensa de la seva integritat i dignitat.
 • Facilitar la comunicació i notificació dels supòsits de sospita o certesa de situacions d’abús sexual infantil.
 • Protegir la víctima, orientant de com tenir cura un cop s’ha confirmat l’abús i garantir la finalització dels abusos i la separació vers l’agressor.
 • Ser estímul per la demanda de formació adequada a les seves necessitats.
 • Millorar la coordinació interdisciplinària entre els diferents professionals que atenen els infants i adolescents. Assegurar una activació correcta dels recursos per protegir els infants i adolescents i derivar-los als diferents serveis a fi d’estudiar, abordar els casos i fer el seguiment de la seva situació.
 • Millorar la protecció dels professionals

A qui l’adrecem

 • A professionals dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència de Centres (CA, CRAE’s, CREI’s, Centres Terapèutics, Centres de Joves Migrats, Pisos de joves de 16 a 18 anys), EAIA’s i SIFE’s.

Com treballem

El sistema d’assessorament s’iniciarà una vegada els professionals referents d’aquests infants i adolescents facin arribar al servei de Drecera d’ASI un formulari de sol·licitud a través de la web www.acollimentsifamilia.drecera.org. previ vist i plau dels directors i/o coordinadors d’aquests equips, És una condició necessària que els directors i/o els coordinadors dels serveis referents d’aquests professionals donin el vist i plau d’aquesta consulta.

El psicòleg del servei es coordinarà amb els professionals sol·licitants de manera telefònica i/o telemàtic i en situacions excepcionals es podran realitzar entrevistes presencials per dur a terme l’assessorament.

Logo SPASIA