Com treballem

Servei d'acolliment en família aliena

Un Servei d’Acolliments Familiars ha de respondre a l’encàrrec de l’Administració, de regulació i mediació entre les demandes de les famílies acollidores i els drets dels infants acollits, per tal de garantir la seva dignitat, és a dir que tinguin un lloc de subjectes de ple dret, tal i com es contempla a la llei.

Entenem la família com un lloc de relacions, de transmissió i de funcions, i no tan com un lligam de sang. La transmissió d’un desig que fa que d’un esser viu esdevingui un subjecte. La família es configura com un conjunt de persones que ocupen diferents funcions, independentment de si és el pare, la mare o, en ocasions, un altre membre familiar.

La funció parental la pensem com una doble funció, una primera , la funció acollidora, relacionada amb els afectes, amb la cura, la construcció d’un vincle; i, en un segon moment, una funció educativa en la que s’ha de posar en joc la delimitació d’unes regles amb uns límits (marc simbòlic) en els que els infants puguin orientar-se. Sense que es posi en joc la primera, la segona no es pot desplegar fora d’un discurs autoritari.

En un acolliment s’ha de vetllar per l’elaboració de la historia pròpia de l’infant i el respecte del vincle o la relació amb la seva família d’origen. És essencial construir entre tots (família acollidora, infant, professionals)  una ficció familiar que permeti donar un lloc raonable als llaços anteriors de l’infant, per tal d’evitar col·locar aquesta criatura en un lloc de conflicte de fidelitats. I acompanyem als infants a les visites que es proposin amb la seva família d’origen.

Pel que fa al seguiment, considerem que requereix d’una orientació que s’ha de construir en cada cas particular, en el marc del treball d’equip i de la supervisió.

En l’època actual ja no funcionen massa els suports estàndards que marcava la tradició. Les famílies es desorienten fàcilment cada vegada que els infants els confronten amb un nou interrogant, perquè ja no disposen d’una manera comú de fer de pares. Això comporta la necessitat d’estar molt atents als signes de malestar tant dels acollidors com dels infants o adolescents acollits, per poder oferir lectures menys dramàtiques i més lògiques. L’angoixa dels acollidors quan no saben què li passa a l’infant  és un indicador que no ens pot passar per alt, ja que l’augment d’aquesta, pot arribar a ser motiu de finalització.

Per això, la importància de treballar amb les demandes  que es generen per part de les famílies en relació als símptomes i patiments dels infants i també dels seus propis malestars. Considerem que el Servei d’acolliments ha de poder acollir el malestar subjectiu i orientar de la millor manera possible les possibles respostes.

Serveis d'acolliment en família extensa

L’objectiu primordial de l’acompanyament durant el seguiment dels acolliments consisteix en garantir que els infants estiguin atesos adequadament des d’una doble vessant: pels acollidors, que en tenen la guarda, i per la xarxa socioeducativa del territori.

Una vegada s’ha constituït l’acolliment, ens situem com a referents dels nens/es o nois/es i dels acollidors. I també com els qui faciliten la vinculació d’aquestes famílies i els professionals de la xarxa social.

Podem situar tres funcions que es posaran en joc durant l’acompanyament a aquestes famílies:

  • Atendre les demandes dels acollidors per tal d’ajudar-los a sostenir les funcions “parentals” que exerceixen sobre els infants.
  • Col·laborar amb aquests infants i adolescents en l’elaboració de la seva situació familiar, oferint-los un lloc propi d’escolta, acompanyant-los a les visites amb els pares; cercant-los recursos per afavorir la seva promoció social.
  • Aconseguir fer operativa la xarxa socioeducativa per on circulen aquests infants amb l’objectiu de prevenir les situacions de risc social.

La finalitat d’aquest treball és formar i orientar a les famílies acollidores extenses en la manera que han d’actuar davant de situacions que es puguin produir en el transcurs de l’acollida.

Aquest treball grupal també anirà adreçat, si s’escau, als infants i adolescents acollits valorant la seva participació en funció de l’edat i les seves característiques personals. També pot suposar per aquests infants i adolescents un espai on poder compartir amb altres infants i adolescents situacions similars amb les què conviuen amb les seves famílies acollidores.

S’ofereix a les famílies la participació en el grup com un recurs voluntari per promoure la col·laboració activa dels participants. El treball en grup és un espai complementari, mai substitutiu, de l’atenció i el seguiment individual.

L’espai d’atenció grupal a les famílies acollidores es justifica perquè la majoria d’aquests nuclis acollidors es troben amb situacions de malestar i conflicte familiar, que ells mateixos han d’afrontar amb els seus propis recursos. Es tracta per tant d’un treball grupal on també es tracten aspectes subjectius i emocionals propis dels participants, en allò que té a veure amb l’acolliment.