Acolliments i Famílies

Servei d'acolliment en família aliena

El SAF Drecera, Institució Col·laboradora d’Integració Familiar, acreditada per l’ICAA, comença el seu treball l’any 1994.

L’experiència assolida en els CRAE Ferrer i Guàrdia i La Lluna constatant el nombre d’infants que no podien retornar amb les seves famílies a mig termini, ens porta a pensar en la necessitat de respondre al dret a viure en un entorn familiar, evitant, així una llarga institucionalització.

Com Servei d’acolliment en família aliena, les funcions principals són:

  • Difondre l’acolliment familiar
  • Atendre i informar a les famílies que ho sol·licitin
  • Estudiar les sol·licituds per acollir de les famílies que s’ofereixen
  • Fer el seguiment dels acolliments, donant suport i assessorament tant als infants i adolescents acollits com a les famílies que els acullen.
  • Acompanyar als infants i adolescents acollits a les visites amb la seva família d’origen.

El nostre encàrrec com ICIF, el portem a terme sota els paràmetres d’una atenció de qualitat,  responsabilitat i ètica vers les famílies/persones que sol·liciten fer un acolliment o que ja ho estan fent, així com vers els infants i adolescents acollits.

L’interès dels  infants o adolescents és la màxima prioritat en la nostra pràctica professional.

La nostra idea davant les persones a atendre, siguin adults, infants o adolescents es sustenta en concebre’ls com subjectes protagonistes, en la seva responsabilitat, en la importància dels seus processos i en la seva apropiació de la cultura, és a dir, en la construcció dels seus referents i en l’exercici dels seus drets i deures. No es tracta del dret a ser com els altres, si no a ser “un altre” disposat a conviure.

Serveis d'acolliment en família extensa

Al 2005, després de deu anys de recorregut en el món de l’acolliment familiar, comencem a gestionar el Programa de Suport a l’Acolliment en Família Extensa (SSAFE) de l’EAIA de L’Hospitalet de Llobregat.  Assumint el seguiment dels acolliments en família extensa, la dinamització i coordinació del grup de suport a famílies acollidores i la validació dels nuclis acollidors proposats.

Arran d’aquesta experiència iniciem altres col·laboracions en la gestió de Serveis de Integració en Família Extensa (SIFE) d’altres municipis i Consells Comarcals.

La finalitat de promoure la creació d’equips de professionals per treballar els acolliments en família extensa és oferir una atenció especifica possibilitant un seguiment més proper, que permeti donar suport i orientació tècnica als nuclis acollidors i als infants i adolescents acollits, per tal de garantir, al màxim la seva sostenibilitat i estabilitat.

Al 2008 constituïm el SIFE de l’EAIA de Santa Coloma de Gramenet.

Al 2012 constituïm el SIFE de l’EAIA de Badalona.

Al 2014 constituïm el SIFE de l’EAIA de Garraf, formant una Unió Temporal d’Empresaris (UTE) amb Suara Serveis.

A finals del 2015 comencem a gestionar el SIFE de l’EAIA de l’Anoia, conjuntament amb Suara Serveis.

L’encàrrec i finalitat dels Servei d’acolliment en família extensa, és vetllar per tal que els infants acollits en família extensa rebin l’atenció i l’educació més adequada possible a les seves necessitats. I també que les seves famílies extenses puguin sostenir el seu acolliment amb l’ajut i l’assessorament necessari.

També és objecte d’aquest servei la validació tècnica de les famílies que poden ser acollidores i el desenvolupament de programes de suport i formació.

L’equip realitza un seguiment i una valoració continuada de la mesura d’acolliment en família extensa per assegurar, cas per cas, que aquesta continua sent la millor opció possible per la protecció dels infants i adolescents. Com també afavorir, en els casos que sigui possible, el retorn amb els pares. És un treball complementari a les tasques que realitza l’EAIA i està dirigit sobretot a aquells casos en que l’EAIA preveu que l’acolliment en família extensa és la mesura més adequada.