Serveis d'acolliment en família extensa

L’objectiu primordial de l’acompanyament durant el seguiment dels acolliments consisteix en garantir que els infants estiguin atesos adequadament des d’una doble vessant: pels acollidors, que en tenen la guarda, i per la xarxa socioeducativa del territori.

Una vegada s’ha constituït l’acolliment, ens situem com a referents dels nens/es o nois/es i dels acollidors. I també com els qui faciliten la vinculació d’aquestes famílies i els professionals de la xarxa social.

Podem situar tres funcions que es posaran en joc durant l’acompanyament a aquestes famílies:

  • Atendre les demandes dels acollidors per tal d’ajudar-los a sostenir les funcions “parentals” que exerceixen sobre els infants.
  • Col·laborar amb aquests infants i adolescents en l’elaboració de la seva situació familiar, oferint-los un lloc propi d’escolta, acompanyant-los a les visites amb els pares; cercant-los recursos per afavorir la seva promoció social.
  • Aconseguir fer operativa la xarxa socioeducativa per on circulen aquests infants amb l’objectiu de prevenir les situacions de risc social.

La finalitat d’aquest treball és formar i orientar a les famílies acollidores extenses en la manera que han d’actuar davant de situacions que es puguin produir en el transcurs de l’acollida.

Aquest treball grupal també anirà adreçat, si s’escau, als infants i adolescents acollits valorant la seva participació en funció de l’edat i les seves característiques personals. També pot suposar per aquests infants i adolescents un espai on poder compartir amb altres infants i adolescents situacions similars amb les què conviuen amb les seves famílies acollidores.

S’ofereix a les famílies la participació en el grup com un recurs voluntari per promoure la col·laboració activa dels participants. El treball en grup és un espai complementari, mai substitutiu, de l’atenció i el seguiment individual.

L’espai d’atenció grupal a les famílies acollidores es justifica perquè la majoria d’aquests nuclis acollidors es troben amb situacions de malestar i conflicte familiar, que ells mateixos han d’afrontar amb els seus propis recursos. Es tracta per tant d’un treball grupal on també es tracten aspectes subjectius i emocionals propis dels participants, en allò que té a veure amb l’acolliment.